Tag: รถแลกเงิน

  • ธุรกิจบริการสินเชื่อ

    ธุรกิจบริการสินเชื่อทางการเงิน ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตขยายกิจการไปมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเนื่องด้วยสถานะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้คนโดยทั่วไปที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว หรือ ถ้าเป็นบริษัทก็จะนำไปใช้ในกิจการของตนเอง สำหรับธุรกิจสินเชื่อ ที่เราจะมาแนะนำในวันนี้ จะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อรถยนต์ หรือ รถแลกเงิน สินเชื่อ SME เพื่อนำเงินไปหมุนเวียนในกิจการ ขยายกิจการ หรือ ต่อยอดกิจการใหม่ๆ ขึ้นมา โดยรายละเอียดต่างๆของบริษัทมีดังต่อไปนี้ Just Loan ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านการเงินให้กับลูกค้าทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีข้อมูลประเภทสินเชื่อดังต่อไปนี้ สินเชื่อทะเบียนรถแลกเงิน โดยผู้ต้องการสินเชื่อต้องมีรถยนต์ มีเล่ม โดยสามารถกู้ได้ทั้งปลอดภาระ หรือ ยังติดไฟแนนซ์ โดยสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 80% จากราคาประเมินของบริษัท เลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 48 งวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของสินเชื่อนี้คือการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่รถยนต์ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ สินเชื่อ SME สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ SME จะเน้นที่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของกิจการเป็นหลัก โดยการให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณา เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่าสถาบันการเงินต่างๆ และมีขบวนการพิจาณาที่รวดเร็ว สำหรับ SME ที่ต้องการนำสินเชื่อไปหมุนเวียนในธุรกิจ ขยายธุรกิร หรือ…